Τρεις σύντομες μελέτες ομοειδείς των μελετημάτων της αντίστοιχης έκδοσης του 1982.