Μελέτη για τη ζωή και την πνευματική δράση των δύο ιεραρχών, συμβολή στην πληρέστερη διατύπωση της εκκλησιαστικής ιστορίας της Κέρκυρας στους χρόνους μετά την κατάλυση της Βενετοκρατίας.