Μελέτη - παρουσίαση της κοινωνικής δομής και πολιτικής έκφρασης, της δη­μόσιας και ιδιωτικής οικονομίας της Κέρκυρα στα μέσα του 19ου αι.